Close

উৎসব

Mangkhap
মাংখাপ ফানিত
Celebrated on/during: July

কুম্মৈ মখল কয়া লৈ, অদুবু ইপা-ইপুশিং অসি লৌউ-শিংউবনা শিনফম ওইরকপনা, পুম্নমক লৌউ-শিংউ অমদি মহৈ-মরোং লোকপগা মরি লৈনৈ। কুম্মৈশিং অসি লাইনিং…

লুইরা
লুইরা ফানিত
Celebrated on/during: September

কুম্মৈ হায়বসি তাংখুলশিংগী য়াম্না মরু ওইবা সমাজিক, নাৎ অমদি চৎন-লোনচৎ কয়া মশক তাক্লিবা জাতি অসিগা থানবা য়াদ্রবা মশক অমনি। কুম্মৈ…