Close

কলেক্টোরেড

ডিষ্ট্রিক্ট অসিগী লৈঙাক অসি আই.এ.এস. থাক্তগী লাকপা ডিপুটি কমিশনর (ডী.সী) না লুচিংই। ডী.সীনা ডিষ্ট্রিক্ট অসিগী লৈঙাক্কী মকোকনি অদুগা রেভিনিউ থবকশিংদনা ডী.সীনা কল্লেকটর ওইনা থবক তৌই অদুগা শান্তি রকশা অমদি লৈঙাক চলাইবদনা ডিষ্ট্রিক্ট মজিষ্ট্রেট ওইনা থবক তৌই অমসুং মীখল পাংথোকপদনা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকসন ওফিসার অইনা মথৌ পাংথোকই। ডিপুটি কমিশনরবু মখাদা লৈবা ওফিসার কয়ামরুম হায়বদি এডিশনেল ডিপুটি কমিশনর(এ.ডী.সী) , সব-ডিভিজনেল ওফিসর (এস.ডী.ও) ,সব-ডিভিজনেল কলেক্টর (এস.ডী.সি ) অমসুং ডিষ্ট্রিক্ট কি ডিষ্ট্রিক্ট লেবেল ত্তফিসার কয়ানা মতেং পাংই। অসুম্না মীয়ামগী চাওখৎ থৌরাংগী থবকশিং অমাদি অতৈ প্রোগ্রাম প্রোজেক্ট নচিংবা কয়াদা ডী.সী না ডিষ্ট্রিক্ট অসিগী লৈঙাক্কী মকোক ওইনা অতৈ চাউখৎ থৌরাংগী মকোকশিংগা অফবা মরীথমদুনা য়াম্না মরু ওইবা থৌদাং লৌই।

ডিষ্ট্রিক্ট লৈঙাক অসিগী মরু ওইবা মচাক অমদি শান্তি রকশা থম্বা অমদি পুন্সি তেক কায়হন্দনা লৈতানা লৈহনবা অসিনি। ডিষ্ট্রিক্ট মজিষ্ট্রেট অমা ওইনা ডিষ্ট্রিক্ট সিদা শান্তি রকশাগী থবক চলাইবদা এডিশনেল ডিষ্ট্রিক্ট মজিষ্ট্রেট(এ.ডী.সী), সব-ডিভিজনেল মজিষ্ট্রেটশিং অমদি অতৈ ইগ্জেক্যুটিব মজিষ্ট্রেটশিংনা ডী.সী বু মতেং পাংই। হীরম অসিদা ডিষ্ট্রিক্ট মজিষ্ট্রেটনা সুপেরিনটেন্ডেন্ট ওফ পুলিস (এস.পী) গা য়াম্না নকশিন্নবা মরী থম্মী। পুলিসকী থবক চলাইবদা ডিষ্ট্রিক্ট অমাদা এস.পীনা মকোক ওই।

মীয়ামগী লৈঙাক অমদি চাওখৎ থৌরাংগী থবক পায়খৎনবগীদমক ডিষ্ট্রিক্ট অসি মচি, কাম্জং অমসুং মোরে হাইনা সব-ডিভিজন কাম্জং , ফুংয়ার , সাহামফুং , কাসম খুল্লেন ।