Close

ডিমোগ্রাফি

2011 সেনসসকী মতুং ইন্না , মখাগী ফিগরসিং লৈরগনি: 

ডিমোগ্রাফি লেবল বেলিউ
এরিয়া ২০০০ স্ক্বার কিমিঃ
সবডিবিজন মসিং
ব্লোক্স মসিং
গ্রাম পনচয়েট মশিং ১২৩
মীশিং ৪৫,৬১৬
লিতেরায় রাতে ৭১.৯৬%
নুপাঃনুপীগী ৯১৫
খুঙ্গং মসিং ১২৩
লোন
পুলিশ ষ্টেসন মসিং
মীেকাক থীবা মসিং