Close

ডিস্ট্রিক্টকী মরমদা

কাম্জং দিস্ত্রিক অসি মনিপুর, ইনধিযা দা অনৌবা দিস্ত্রিক অমনি। এক্সত্রা ওরদিনরি মনিপুর গেজেৎ নোটিফিকেশন নঃ ৪০৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ গী মখাদা অনৌবা ৭ দিস্ত্রিক মনুংদা দিস্ত্রিক অসি ঊখ্রূল দিস্ত্রিক তগী অনি থোকনা খাইদোকখি। 

মনিপুর সরকারনা  কাম্জং হাইবা ডিস্ট্রিক্ট অমা নোটিফিকেশন নম্বর ১৬/২০/২০১৬ তাং ০৬-১২-২০১৬ মতুং ইন্না সেমখ্রাবা মতুংদা অমুক তাং ১৪-১২-২০১৬ দা সেক্রেটারিয়েট রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট ওফ মনিপুর অমুক চুমথোক্তুনা শেমখারে/ হায়রিবা ডিস্ট্রিক্ট অসি ইকায় খুম্নজরাবা মনিপুরগী চিফ মিনিস্টার না তাং ১৫/১২/২০১৬ দা শঙ্গাবিরমমী/

দিস্ত্রিক অসি ১৬ ফুল ফ্লেজেৎ দিস্ত্রিক কি মনুং চল্লি। দিস্ত্রিক হেদকুয়াতর অসি কাম্জং দা লৈ |

কাম্জং ডিস্ট্রিক্ট অসি মনিপুরগী অৱাং থংবা সরুক্ত লৈবা, মহৌসাগী ফজবনা থল্লবা চীংগী ডিস্ট্রিক্ট অমনি।ডিস্ট্রিক্ট অসি ফজবা মচু কয়ানা লৈতেংবা তাংখুল জাতিনা নমনা তাই অদুগা কুকি অমদি অতৈ জাতিশিংনা মশিং য়ামদনা খুন্দাই। 

মফম অসি মনিপুরগী মফম অতৈগা চাংদম্নবদা থোইদোক্না ইংবা অমদি য়াম্না নুঙাইব মফম অমনি অইংবগী চাং অসি ৩ºC তগী ৩৩ºC ফাওবা ওই। নোংজুগী চাংনা চাংচৎতা ১,৭৬৩.৭ মিমিঃ (১৯৯১) নি।