Close

ডিস্ট্রিক্টকী প্রদুএ

জোলোকিয়া
নাগা জোলোকিয়া
Type:  
মহৌশাগী মহৈ-মরোং

নাগা জোলোকিয়া কাম্জং মানিপুর

শূত
ফের্মেন্তেদ বাম্বূ শূত
Type:  
মহৌশাগী মহৈ-মরোং

বাম্বূগী এদিব্লে প্রোদকত , কাম্জং মানিপুর

ব্রূম
গালা ব্রূম
Type:  
মহৌশাগী লৈ থাবা

ৱান ধন বিকাশ কেন্দ্র , কাম্জং ডিস্ট্রিক্টকী

খৌহি
খৌহি
Type:  
ইণ্ডষ্ট্রি পিকত্রু, অপিকপা, ময়াই ওইবা

খৌহি প্রএস্সিং উনিত নিংথি খুঙ্গং , ফুংয়ার , কামজং