Close

কাজেই খারালুং

ক্যাটেগোরী অতোপ্পশিং
  • খারালুং
  • কাযেই

অসি মানিপুরগি কাম্জং ডিস্ট্রিক্ট গি কাজেই খারালুং খুঙ্গং

করম্না য়ৌগনি:

এরোপ্লেন্না

ইম্ফাল ইন্টর্নেসনেল এয়ারপোর্ট, তুলিহল, ইম্ফাল অসিনা অনকপা এয়ারপোর্টনি, মসি কিমি ১২০ গুম্বা লাপকনি। মফম অদুদগী লনাইগী কার নৎত্রগা ময়ামগী বসনা কামজং য়ৌনবা লাকপা য়াগনি, লমশাং অসি লাকপদা পুং ৩-৪ চঙবা য়াই।

ট্রেন্না

কামজংগী অনকপা রেলগী স্টেসন অসি চাউরাক্না কিমি ৩১৮ চৎলগা লৈবা ডীমাপুর ( নগালেন্ড ) না ওইগনি। স্টেসন অসি নগালেন্ড অমসুং মনিপুর অনিমক য়ৌনবগী মরু ওইবা রেলগী মফমনি। মফম অদুবু য়ৌরগদি লনাই তেক্সি ৱাইরগা কামজং য়ৌনবা লাকপা য়াগনি। ডীমাপুরদগী কামজং ফাওবগী খোঙচৎ অসি পুং ৯-১০ দি চঙই।

লম্বীনা

মসি কাম্জংগী কিমি ৭২ মুক চৎলগা লৈ। লমকোইবশিংনা ইশাগী গাড়ী নৎত্রগা টেক্সি ৱাইরগা চৎপনা খুদোংচাগনি।